Bygningsbrandforsikring

De fleste virksomheder indeholder i dag mange elinstallationer og har meget bygningstilbehør, herunder fastmonterede maskiner og anlæg.

Disse forhold bevirker, at typiske brandårsager såsom kortslutning, overspænding i el-installationer, overophedning af installationsgenstande og selvantændelseofte er årsag til skader.

Vi fokuserer både på bygningens beskaffenhed og især på bygningens installationer, og anbefaler også ændringer til forbedring af den brandmæssige risiko.

 

Hvad omfatter forsikringen

Forsikringen omfatter de på forsikringsstedet værende bygninger inklusiv fundament indtil en dybde af 1 m under jordlinie eller under kældergulv.

Endvidere omfattes faste el-installationer, fast bygningstilbehør, faste bygningsdele, faste installationer, faste maskiner og anlæg hørende til virksomheden. Forsikringen tegnes normalt som nyværdiforsikring, hvor de forsikrede bygninger er dækket for deres fulde værdi som nye.

Hvilke skader er dækket

Forsikringen dækker direkte skader, som påføres de forsikrede genstande ved:

  • Brand (ildsvåde), lynnedslag eller eksplosion.
  • Sprængning af dampkedler og autoklaver.
  • Nedstyrtning af luftfartøj.
  • Pludselig opstået tilsodning fra forskriftsmæssigt ildsted til rumopvarmning.
  • Tørkogning af kedler til rumopvarmning.
  • Kortslutning på den faste el-installation samt elmotorer på indtil 25 hk.

Endvidere dækker forsikringen restværdi og lovliggørelse.

Forsikringsbetingelser

De fuldstændige forsikringsbetingelser sendes med policen eller kan rekvireres fra selskabets hovedkontor.

Hent produktblad

Klik på billedet for at hente produktbladet til denne forsikring (åbnes i Adobe Reader).

 

 

 

 

Søg på Gartnernes Forsikring GS