Klagemuligheder

Her har du en oversigt over de klagemuligheder, du har som kunde i Gartnernes Forsikring GS 

Er du uenig i afgørelsen af din forsikringssag? 

Hvis du ikke er enig i vores afgørelse, så kontakt den afdeling, der har behandlet din forsikringssag. Hvis sagen kan løses på denne måde, er det både nemmere og hurtigere for alle parter. 

Hvis du efter din henvendelse til afdelingen stadig er utilfreds med afgørelsen, har du forskellige klagemuligheder:

Klageansvarlig

Hvem er nu det?  

Iflg. Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 1264 af 8. december 2006, skal finansielle virksomheder – herunder forsikringsselskaber – udpege en klageansvarlig. 

Lad os slå fast, at bekendtgørelsen hovedsageligt vedrører private kundeforhold og kun i mindre omfang erhvervslivets kundeforhold.   

Vi har i GARTNERNES FORSIKRING GS en meget personlig og tæt kontakt til vore kunder. Derfor vil selskabets direktør Lisbet Bromann Jensen selv være ansvarlig for behandling af eventuelle klagesager, såfremt du – efter dialog med selskabet - fortsat ikke måtte være enig i selskabets sagsbehandling eller resultatet heraf. Du skal e-maile eller skrive et brev, stilet til: ”Klageansvarlig Lisbet Bromann Jensen” ved benyttelse af nedennævnte adresser.  

Ankenævnet for Forsikring

Du har mulighed for at klage til Ankenævnet for Forsikring, hvis du er utilfreds over en afgørelse, der vedrører egne forsikringer. Man kan ikke klage over en afgørelse truffet af modpartens selskab. 

Klagen skal vedrøre privatlivets forsikringsforhold. Klager vedrørende erhvervslivets forsikringsforhold falder uden for ankenævnets område. Dog behandles klager vedrørende motorkøretøjsforsikring, selv om der er tale om erhvervskøretøjer. 

En klage til Ankenævnet for Forsikring skal sendes på et specielt klageskema, som du kan få hos os eller på ankenævnets hjemmeside www.ankeforsikring.dk

Forsikringsoplysningen

Du har mulighed for at klage over en afgørelse, som en modparts forsikringsselskab har truffet eller klage over erhvervsforsikringer til Forsikringsoplysningen. 

På Forsikringsoplysningens hjemmeside www.forsikringsoplysningen.dk  kan du finde svar på en række spørgsmål, ligesom der er en klagevejledning.

Den fælles europæiske klageportal

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du klage til den fælles europæiske klageportal ODR (Online Dispute Resolution)  www.ec.europa.eu/odr ODR-platformen administreres i Danmark af Forbruger Europa, og du kan læse mere om platformen på www.forbrugereuropa.dk

Klageportalen vedrører kun klager over forsikringer, der er solgt via internettet. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse gaf@garfors.dk 

Søg på Gartnernes Forsikring GS