Politik om mangfoldighed

Bestyrelsen i Gartnernes Forsikring GS består af 4-5 medlemmer, hvoraf mindst halvdelen skal være delegerede. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for to år. Bestyrelsen suppleres med de bestyrelsesmedlemmer, som kan udpeges af selskabets medarbejdere (medarbejderrepræsentanter).
Bestyrelsen har besluttet en politik for mangfoldighed, som skal fremme tilstrækkelig diversitet i kvalifikationer og kompetencer blandt bestyrelsens medlemmer. Politikken evalueres minimum en gang årligt.

Et medlem af bestyrelsen skal til enhver tid være egnet og hæderlig samt afsætte tilstrækkelig tid til at varetage hvervet som bestyrelsesmedlem.

Nye medlemmer af bestyrelsen skal senest 12 måneder efter indtræden i bestyrelsen gennemføre et grundkursus i de kompetencer, der er nødvendige for at varetage de forpligtelser og funktioner, som kræves af medlemmet.

Bestyrelsen deltager løbende i interne og eksterne efteruddannelseskurser for til stadighed at have de fornødne kvalifikationer og kompetencer.

En gang årligt foretager bestyrelsen en selvevaluering, som har til formål at identificere nødvendige kompetencer og kvalifikationer for den samlede bestyrelse på baggrund af selskabets forretningsmodel og risikoprofil. Selvevalueringen skal afdække, om der er grundlag eller behov for yderligere uddannelse af ét eller flere bestyrelsesmedlemmer og/eller en ændring af sammensætningen af bestyrelsen, således at der fortsat sikres de rette kvalifikationer og erfaring i bestyrelsen.

Sitemap