Persondatapolitik - sådan behandler vi dine personlige oplysninger

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Gartnernes Forsikring er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger, som vi har registreret om personer i vores systemer og som bruger på www.garfors.dk.

Vi har tavshedspligt i henhold til lov om finansiel virksomhed og behandler dine personoplysninger fortroligt. Vi videregiver ikke dine personoplysninger, medmindre du har givet samtykke, eller vi har et andet lovligt grundlag for videregivelsen i lov om finansiel virksomhed eller databeskyttelsesreglerne.

Du finder vores kontaktoplysninger her:

Gartnernes Forsikring GS
Struergade 24
2630 Taastrup
CVR-nr. 53 37 09 18
Tlf.nr.: 43 71 17 77
persondata@garfors.dk

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, eller hvis du ønsker at gøre brug af dine persondatarettigheder, er du altid velkommen til at kontakte os telefonisk, ved e-mail eller brev.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Tilbud og indgåelse af forsikringsaftale
Når vi udarbejder et tilbud eller indgår en forsikringsaftale, behandler vi oplysninger om den, der tegner for-sikringen (forsikringstager) og andre personer, der er tilknyttet forsikringen.

Behandling af skader
Når vi behandler skader, registrerer vi personoplysninger, som er nødvendige for at behandle skadesagen og opgøre erstatningen.

Udreder mistanke om svindel
Vi har en interesse i at kontrollere, at vi udbetaler den erstatning, skadelidte er berettiget til, og at vores kunder ikke skal betale højere præmier på grund af forsikringssvindel. Vi følger Forsikring&Pensions kodeks for undersøgelse af sager ved mistanke om forsikringssvindel.

Administrerer manglende betaling
Misligholder du dine betalingsforpligtelser, kan vi indberette dig til kreditoplysningsbureauer eller advarselsregistre i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Statistik og analyser
Vi anvender dine personoplysninger til undersøgelser og analyser med henblik på at forbedre vores produkter, tilbud, rådgivning og tekniske løsninger. Vi bruger statistik og analyser til overvågning af lønsomhed, udarbejdelse af forsikringstariffer samt til beregning af forsikringspræmier, forsikringsmæssige hensættel-ser, solvens og reassurance.

Markedsføring
Vi orienterer om nyheder, fordele, tilbud på forsikringer og skadeforebyggende tiltag. Inden vi markedsfører vores forsikringer over for dig, kontrollerer vi, at du ikke har frabedt dig direkte markedsføring hos os eller er tilmeldt Robinsonlisten. Du kan altid gøre indsigelse mod vores markedsføring ved at kontakte os på tlf.nr. 43 71 17 77 eller e-mail persondata@garfors.dk.


Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Opfyldelse af en kontrakt (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b)
Vi behandler dine personoplysninger i henhold til kontrakt, når:
• Vi efter aftale med dig udarbejder forsikringstilbud.
• Vi opretter, administrerer og rådgiver om din(e) forsikring(er).
• Vi behandler din skade

Samtykke (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a)
Vi behandler alene dit cpr.nr., dine helbredsoplysninger og oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser, hvis du har givet os dit samtykke.

Hvis du er repræsenteret af din fagforening, vil vi registrere fagforeningen som din kontaktperson.

Hvis behandlingen er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det først virkning fra dette tidspunkt.

Tilbagetrækning af samtykke kan medføre, at det ikke er muligt for os at udføre den nødvendige sagsbehandling.

Overholdelse af en retlig forpligtelse (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c)
Vi behandler dine personoplysninger, når vi skal overholde en retlig forpligtelse, som påhviler os i henhold til lovgivningen, internationale regler, domstolsafgørelser o. lign. Det vil typisk være, når vi er forpligtet til at behandle en skade over for skadelidte, som en kunde er ansvarlig for.

Legitim interesse (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)
I sjældne tilfælde vil vi behandle personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at forebygge og efterforske forsikringssvindel, medmindre dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor.


Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

• Kontaktoplysninger: Fx navn, adresse, cpr.nr., tlf.nr. og e-mail.
• Forsikringsoplysninger om dig eller den forsikrede genstand: Fx beskæftigelse, reg.nr., oplysninger om dine tilsvarende forsikringer og skader hos andre forsikringsselskaber.
• Betalingsoplysninger: Fx betalingshistorik og eventuelle restancer.
• Andre oplysninger: Fx begivenheder indtruffet i forbindelse med en skade (fx taksatorrapport og poli-tirapporter), løn samt sociale og økonomiske forhold (ved opgørelse af erstatningskrav).

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver ikke personoplysninger om dig, medmindre du har givet dit samtykke, eller vi har hjemmel til videregivelsen i gældende lovgivning. Vi kan desuden have pligt til at videregive oplysninger til offentlige myndigheder fx SKAT.

Kategorier af modtagere kan være:
• Samarbejdspartnere og leverandører, som bistår os med administration, behandling og opfyldelse af din forsikringsaftale (fx taksatorer, værksteder, håndværkere og alarmcentraler).

Vores samarbejdspartnere kan handle som vores forlængede arm i henhold til vores instruks (databehandlere), eller de kan handle som selvstændige dataansvarlige.
• Reassurandører i forbindelse med reassuranceaftaler.
• Behandlere (fx læger, speciallæger og tandlæger).
• Offentlige myndigheder (fx Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, kommuner, SKAT og politiet).
• Ankenævn og domstole.
• Andre forsikringsselskaber (fx ved regres).
• Panthavere.
• Kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre.
• Repræsentanter og kontaktpersoner.

Hvis du anmelder en personskade, vil det fremgå af den samtykkeerklæring, som du underskriver, hvem vi kan indhente oplysninger fra, og hvem vi kan videregive oplysninger til.

Vi har indgået databehandleraftaler med alle databehandlere, og vi stiller krav om, at databehandlerne behandler dine oplysninger fortroligt og træffer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, forringes eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med databeskyttelsesforordningen.


Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Der kan forekomme enkelttilfælde, hvor vi overfører oplysninger til lande uden for EU/EØS, når vi behandler en skade.

Hvis du fx anmelder en skade i forbindelse med et færdselsuheld i udlandet, en skade der opstår i Danmark, og som kræver behandling i udlandet, eller en ansvarsskade, der kræver behandling i udlandet, vide-regiver vi de nødvendige personoplysninger til brug for behandling af skaden.


Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi indsamler først og fremmest personoplysninger hos dig.

Derudover indsamler vi oplysninger om dig fra:
• Forsikrede/sikrede (typisk ægtefæller eller samlevere).
• Det Centrale Personregister og virk.dk.
• BBR.
• DMR (Det digitale motorregister).
• Automobilforsikringsselskabernes fællesregister.
• Andre forsikringsselskaber.
• Samarbejdspartnere og leverandører, der bistår os med administration og opfyldelse af forsikringsaftalen.
• Skadevolder, vidner og bipersoner.
• Offentlige myndigheder (fx kommuner, SKAT og politi).
• Ankenævn og domstole.
• Panthavere.
• Repræsentanter og kontaktpersoner.

Vi anvender i et vist omfang ”cookies” på vores hjemmeside. Du accepterer vores brug af cookies, når du besøger vores hjemmeside. Vi bruger oplysningerne til at forbedre brugervenligheden på vores hjemmeside. Du kan afvise brugen af cookies på din computer via dine browserindstillinger. Du finder en vejledning til dette under information om ”cookies” på hjemmesiden.

Når du udfylder en kontaktformular, køber en forsikring, indhenter et tilbud eller anmelder en skade online, registrerer vi de oplysninger, som du giver os.

På Mine Sider kan du finde oplysninger om dine forsikringer og anmeldte skader.

Når du besøger vores Facebookside, indsamler og behandler Facebook personoplysninger om dig som beskrevet i Facebooks data- og cookiepolitik. Se nærmere på www.facebook.com/privacy/explanation og www.facebook.com/policies/cookies.

Oplysningerne indsamles ved, at Facebook placerer cookies på din computer eller enhed og indsamler oplysninger, der er gemt i disse cookies, når du bruger facebookprodukterne. Dette sker, når du på vores facebookside udfører en aktivitet ved fx at benytte funktionerne ”like” eller ”deling af opslag” eller kommenterer på et opslag fra os.

Facebook bruger oplysningerne til at forbedre sit reklamesystem og tilpasse statistik vedr. facebookbrugere, som har udført en aktivitet på vores facebookside. Vi bruger denne statistik til at tilpasse vores markedsføring til forskellige målgrupper. Vi er derfor fælles dataansvarlige med Facebook for dataindsamlingen. Det betyder, at du til enhver tid kan udøve dine rettigheder i henhold til databeskyttelsesreglerne både over for os og over for Facebook.

Hvis du skriver til os via Facebook, kan vi ikke kryptere, beskytte, rette eller slette dine oplysninger. Vi anbefaler derfor, at du i stedet ringer eller skriver til os.


Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen, eller så længe vi er forpligtet til det i henhold til gældende lovgivning.

Vi opbevarer tilbud på forsikringer i op til 6 måneder, hvis du ikke accepterer tilbuddet.

Hvis du tegner en forsikring, vil vi som udgangspunkt anvende forældelseslovens absolutte forældelsesfrister. Det betyder, at vi opbevarer oplysningerne i henholdsvis 10 og 30 år alt efter, om der er tale om en tingsforsikring/tingsskade eller en person-/ansvarsforsikring eller person-/forureningsskade. Vi opbevarer din police, så længe vi har registreret en skade.


Automatiske afgørelser, herunder profilering

Når vi beregner prisen på en forsikring, anvender vi vores tarif, som er en algoritme, hvori der indgår flere faktorer så som fx din adresse, tagtype o. lign.

Hvis du ønsker en individuel bedømmelse af den risiko, du ønsker at tegne forsikring for, skal du blot meddele os det.


Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af disse personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Cookies

Vi bruger cookies på www.garfors.dk. Vi anvender cookies til at indsamle statistik, forbedre din brugeroplevelse og vise dig relevant indhold.

Hvad er en cookie?
En cookie er en lille datafil, som bliver gemt på din computer, tablet eller mobiltelefon. En cookie er ikke et program, der kan indeholde skadelige programmer eller virus.

Hjemmesidens brug af cookies
Cookies kan være nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., om du tidligere har besøgt siden, og hvor mange gange, så vi kan undgå at vise dig de samme reklamer igen og igen. Vi bruger også cookies til at målrette vores annoncer over for dig på andre hjemmesider. Helt overordnet anvender vi cookies som del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig.

Du kan få flere informationer om, hvilke services der sætter cookies, og til hvilke formål ved at klikke på det lille cookie-ikon nederst til venstre på denne side. Her kan du klikke på pilen ud for de forskellige kategorier for at få flere detaljer om de enkelte cookies.

Hvor længe bliver cookies gemt?
Det varierer, hvor længe en bestemt cookie bliver opbevaret på dine enheder og browsere. En cookies levetid beregnes ud fra dit seneste besøg på hjemmesiden. Når cookiens levetid udløber, bliver den automatisk slettet. Alle vores cookies' levetid fremgår af den detaljerede cookieinformation. Klik på det lille cookie-ikon nederst til venstre på siden for at få flere informationer.

Sådan afviser eller sletter du cookies
Du kan altid afvise alle -/tredjepartscookies fuldstændig ved at ændre indstillingerne i din browser på din computer, tablet eller telefon. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du afviser alle -/tredjepartscookies, vil der være funktioner og services, du ikke kan anvende på hjemmesiden (fordi disse er afhængige af cookies). Du kan få flere informationer ved at klikke på det lille cookie-ikon nederst på denne side.

Hvordan sletter man cookies?
Cookies, som du tidligere har accepteret, kan sagtens slettes. Hvordan du sletter disse afhænger af den browser du bruger (Chrome, Firefox, Safari etc.) og på hvilken enhed (mobil, tablet, pc, mac). Det er typisk under Indstillinger - Sikkerhed og Privatliv, men kan variere fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til sletning af cookies i din browser i vores detaljerede cookieinformation. Klik på det lille cookie-ikon nederst til venstre på denne side for at læse mere.

Ændring af dit samtykke
Du ændrer dit samtykke ved enten at slette cookies fra browseren eller ved at ændre dit oprindelige valg ved at klikke på det lille cookie-ikon nederst til venstre på denne side.

Husk: Bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.

Har du spørgsmål?
Har du kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med vores information og/eller behandling af personlige oplysninger, er du velkommen til at kontakte os. Selve cookieinformationen bliver opdateret hver måned af "Cookie Information". Har du har spørgsmål til den, kan du kontakte Cookie Information via deres hjemmeside.

Optagelse af telefonsamtaler

Når du ringer til os, beder vi nogle gange om lov til at optage samtalen. Vi bruger optagelserne til at uddanne vores medarbejdere, så vi kan give dig og vores andre kunder den bedste kundeoplevelse. Vi optager aldrig en samtale uden, at du aktivt har givet din accept.

Ændring af samtykke
Hvis du fortryder og gerne vil trække din tilladelse tilbage, skal du blot kontakte os, så sletter vi optagelsen af vores samtale med dig. Skriv til persondata@garfors.dk eller ring til os på tlf. 43 71 17 77.

Automatisk sletning af samtalen
Alle optagelser bliver automatisk slettet efter 3 måneder.

Indsigt i samtalen
Hvis vi har optaget en samtale med dig, har du ret til at få indsigt i vores optagelser. Ønsker du det, skal du blot kontakte os.

Sitemap
Garfors