Gartnernes Forsikrings persondatapolitik

1. Dataansvarlig

Gartnernes Forsikring GS (”vi”) er dataansvarlig for de personoplysninger, som vi behandler.

Vores kontaktoplysninger er:

Gartnernes Forsikring GS
Struergade 24
2630 Taastrup
CVR.nr. 53370918
Tlf.nr. 43711777
[email protected]

Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger eller til dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os.

Vi har tavshedspligt efter lov om finansiel virksomhed og behandler dine personoplysninger fortroligt. Tavshedspligten gælder også internt mellem vores medarbejdere. Vi videregiver ikke dine personoplysninger, medmindre vi har lovligt grundlag for videregivelsen. Vi sælger ikke dine personoplysninger.

Måden, vi behandler personoplysninger på, afhænger af formålet med behandlingen. Du kan nedenfor læse mere om, hvordan vi håndterer vores ansvar for at beskytte dine oplysninger, og hvordan du kan udøve dine rettigheder.

2. Behandling af personoplysninger

Udarbejdelse af tilbud, tegning af forsikring og administration af forsikringsaftaler

Når vi udarbejder et tilbud eller indgår en forsikringsaftale, behandler vi oplysninger om den, som tegner forsikringen (forsikringstager), jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b (nødvendig til indgåelse af en kontrakt), samt om andre personer, der er dækket af eller på anden vis tilknyttet forsikringen, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f (legitime interesser).

Hvis vi får dit cpr.nr. i forbindelse med udarbejdelse af tilbud eller særlige kategorier af oplysninger, indhenter vi dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningen art. 9, stk. 2, litra a, jf. art. 6, stk. 1, litra a. Når du bliver kunde hos os, kan vi behandle dit cpr.nr. uden samtykke, jf. lov om finansiel virksomhed § 43 b, jf. databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 1.

Kategorier af registrerede i vores systemer kan være:

 • Forsikringstager
 • Forsikrede (typisk ægtefæller/samlevere og børn)
 • Begunstigede
 • Repræsentanter/kontaktpersoner
 • Ejer/bruger af en forsikret genstand
Kategorier af personoplysninger vi indsamler og behandler

Vi indsamler og bruger kun de oplysninger, som er nødvendige for at indgå, administrere og opfylde forsikringsaftalen samt for at styre vores forsikringsforretning. De oplysninger, som vi behandler i forbindelse med tilbud og indtegning, afhænger af den konkrete type forsikring. Vi indhenter ikke særlige kategorier af personoplysninger som fx helbredsoplysninger i forbindelse med tilbud og indtegning.

Kategorier af personoplysninger kan være:

 • Kontaktoplysninger (fx navn, adresse, e-mail og telefonnummer)
 • Fødselsdato og evt. cpr.nr. for at kunne identificere dig
 • Betalingsoplysninger
 • Forsikringsoplysninger om dig eller den forsikrede genstand (fx beskæftigelse, registreringsnummer, oplysninger om dine tidligere tilsvarende forsikringer og skader hos andre forsikringsselskaber)
 • Tilknytning til vores samarbejdspartnere, hvis du tegner forsikring via en forening eller organisation, som giver mulighed for rabat
 • Oplysninger om skyldigt gebyr i DFIM (Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring)
 • De oplysninger, der skal benyttes for at prissætte forsikringen, herunder oplysninger fra eksterne registre som fx BBR
Indsamling og videregivelse af personoplysninger

Kilder til indsamling og kategorier af modtagere kan være:

 • Forsikringstager
 • Det Centrale Personregister (for at opdatere adresse og reklamebeskyttelse)
 • Virk.dk (for at opdatere adresse og reklamebeskyttelse på virksomheder)
 • BBR (Bygnings- og Boligregistret) og OIS for information om din ejendom
 • DMR (Det Digitale Motorregister)
 • AutoIt (information om køretøjer)
 • DFIM (Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring)
 • Andre forsikringsselskaber
 • Samarbejdspartnere og leverandører, som bistår os i administration og opfyldelse af din forsikringsaftale fx forsikringsformidlere
 • Repræsentanter og kontaktpersoner, herunder advokater
 • Forsikringsmæglere
 • Reassurancemægler og reassurandører
 • Offentlige myndigheder

Vi kan videregive dine oplysninger, når denne videregivelse er berettiget efter lov om finansiel virksomhed § 117, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, jf. stk. 2, jf. stk. 3.
Vi indhenter også oplysninger om dine forsikringer, herunder skadehistorik, fra dit/dine nuværende og tidligere forsikringsselskab/forsikringsselskaber. Vi indhenter dit samtykke til dette.

Opbevaring

Vi opbevarer personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen. Det betyder, at vi opbevarer oplysninger i den periode, hvor vi kan blive mødt af et krav, er forpligtede efter lovgivningen (fx bogføringsloven og den finansielle tilsynslovgivning) eller har et andet sagligt formål med opbevaringen.

Vi opbevarer forsikringstilbud i op til seks måneder, hvis du ikke accepterer tilbuddet, hvorefter tilbuddet bliver slettet.

Hvis du tegner en forsikring, baserer vi som udgangspunkt vores opbevaring på forældelseslovens absolutte forældelsesfrister på henholdsvis 10 og 30 år fra policens ophør samt eventuelle tillægsfrister for det tilfælde, at der bliver anmeldt en skade på et senere tidspunkt. Vi opbevarer også policen, så længe vi har registreret en skade.

Se særligt om opbevaring af oplysninger til brug for statistik og analyser mv. nedenfor.

Administrerer manglende betaling

Misligholder du dine betalingsforpligtelser over for os, kan vi indberette dig til kreditoplysningsbureauer eller advarselsregistre i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi kan også registrere i vores egne systemer, at du har misligholdt dine betalinger eller har restancer over for os. Dette sker efter en konkret vurdering for at sikre vores lønsomhed, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f (legitim interesse).

Skadebehandling

Når vi behandler skader på private, erhvervsmæssige og kollektive forsikringer, registrerer vi personoplysninger, der er nødvendige for at behandle skadesagen og opgøre erstatningen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b (nødvendigt til opfyldelse af en kontrakt), databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra c (retlig forpligtelse), og art. 6, stk. 1, litra f (legitime interesser).

Kategorier af registrerede i vores systemer kan være:

 • Forsikringstager
 • Forsikrede fx ægtefælle/samlever og børn eller sikrede på kollektive forsikringer
 • Begunstigede
 • Skadelidte
 • Skadevolder
 • Modparter
 • Vidner
 • Samarbejdspartnere og behandlere
 • Repræsentanter/kontaktpersoner
 • Advokater involveret i skadesagen
Kategorier af personoplysninger vi indsamler og behandler

Under skadebehandlingen behandler og registrerer vi de oplysninger, som er nødvendige for at vurdere skaden. Dette vil afhænge af den konkrete sag.

Kategorier af personoplysninger kan være:

 • Kontaktoplysninger (fx navn, adresse, e-mail og telefonnummer)
 • Fødselsdato og evt. cpr.nr. for at kunne identificere dig
 • Betalingsoplysninger
 • Ansættelsesforhold
 • Forsikringsoplysninger (nuværende og tidligere forsikringer i andre forsikringsselskaber, skader, skadetyper, skadeforløb, udbetalte erstatninger, skadedokumentation samt evt. dato og opsigelsesårsag)
 • Oplysninger om den beskadigede genstand (fx alder, købspris og undersøgelsesresultater)
 • Begivenheder indtruffet i forbindelse med skaden (fx analyse, rekonstruktion af et uheld, taksatorrapport og politirapporter)
 • Skadens dato, art, type, årsag mv.
 • Oplysninger om helbred, sygdom og kontakter til sundhedsvæsenet
 • Løn samt sociale og økonomiske forhold (ved opgørelse af erstatningskrav)
 • Foto, video og lydoptagelser af skaden
Indsamling og videregivelse af personoplysninger

Vi videregiver kun personoplysninger, når det er nødvendigt for, at vi og vores samarbejdspartnere kan behandle din skade, når vi har et krav mod andre som følge af din skade, eller hvis vi er retligt forpligtede til det (fx indberetning af løbende erstatningsudbetalinger til SKAT).

Kilder til oplysninger og kategorier af modtagere kan være:

 • Forsikringstager
 • Forsikrede (typisk ægtefæller/samlevere, børn og sikrede på kollektive forsikringer)
 • Begunstigede
 • Skadelidte
 • Skadevolder
 • Vidner og bipersoner
 • Samarbejdspartnere og leverandører, som bistår os i administration, behandling, vurdering eller udbedring af skaden fx advokater, taksatorer, værksteder, håndværkere, producenter, alarmcentraler og transportører
 • Behandlere fx læger, speciallæger, tandlæger, psykologer, fysioterapeuter mv.
 • Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES)
 • Offentlige myndigheder som kommuner, SKAT og politi
 • Det Centrale Personregister (for at opdatere adresse)
 • Ankenævn, klageinstanser og domstole
 • Patienterstatningen
 • Andre forsikringsselskaber fx ved regres, hvor vi henter vores tilgodehavende på en forsikring i et andet selskab, eller hvor andre forsikringsselskaber retter deres krav mod os
 • Panthavere
 • Leasingselskaber
 • Købere af skadede effekter (fx totalskadede biler og maskiner)
 • Repræsentanter og kontaktpersoner, herunder advokater
 • Andre medarbejdere i Gartnernes Forsikring (fx ved udveksling af oplysninger mellem en arbejds- og ansvarsskade vedrørende samme skadebegivenhed i form af fx kommunale akter, lønoplysninger mv.)

Vi kan videregive dine oplysninger, når denne videregivelse er berettiget efter lov om finansiel virksomhed § 117, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, jf. stk. 2, jf. stk. 3, fx når vi gør regres for vores udbetaling hos andre forsikringsselskaber.

I personskadesager vil det fremgå af den samtykkeblanket, som du underskriver, hvem vi kan indhente oplysninger fra, og hvem vi kan videregive oplysninger til med dit samtykke. Det kan fx være læger, hospitaler, din nuværende og tidligere bopælskommune eller andre specifikt angivne modtagere.

Opbevaring

Vi opbevarer personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen. Det betyder, at vi opbevarer oplysninger i den periode, hvor vi kan blive mødt af et krav, er forpligtede efter lovgivningen (fx bogføringsloven og den finansielle tilsynslovgivning) eller har et andet sagligt formål med opbevaringen.

Vi opbevarer som udgangspunkt skader efter forældelseslovens absolutte forældelsesfrister på henholdsvis 10 og 30 år fra anmeldelsen samt eventuelle tillægsfrister for det tilfælde, at en skade genoptages.

Optagelse af telefonsamtaler

Vi kan optage telefonsamtaler med dig til brug for at forbedre kvaliteten af vores kundeservice og produkter på baggrund af dit samtykke, som du afgiver i telefonmenuen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (samtykke). Forbedring af kvaliteten af vores kundeservice og produkter inkluderer også uddannelse og feedback til medarbejdere.

Hvis du gerne vil trække dit samtykke tilbage, skal du blot kontakte os, så sletter vi optagelsen af vores samtale med dig.

Vi opbevarer telefonsamtaler i 3 måneder, hvorefter de slettes.

Udredning af mistanke om svindel

Vi har en legitim interesse i at kontrollere, at dit krav på erstatning er berettiget, og sikre, at vores kunder ikke skal betale højere præmier på grund af forsikringssvindel, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitime interesser) og art. 9, stk. 2, litra f (retskrav).

Vi følger brancheorganisationen Forsikring & Pensions kodeks. Udover de oplysninger og kilder, som almindeligvis indgår i vores skadebehandling, indhenter vi i overensstemmelse med retningslinjerne i kodekset også aktuelle og historiske oplysninger fra offentligt tilgængelige kilder og åbne profiler på de sociale medier.

Hvis vi konstaterer, at du har udøvet forsikringssvindel, registrerer vi dette i vores interne systemer for at beskytte vores forretning og hermed også vores andre kunder mod svindel fremover, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6. stk. 1 litra f (legitim interesse).

Profilering, statistik og analyser samt automatiske afgørelser

Profilering, statistik og analyser

Profilering er enhver form for automatisk behandling af personoplysninger, der består i at anvende personoplysninger til at evaluere bestemte personlige forhold vedrørende en fysisk person, navnlig for at analysere eller forudsige forhold vedrørende denne.

Profileringen sker ved automatisk at sammenstille personoplysninger om dig fx dine stamdata og kontaktoplysninger, oplysninger om din stilling og husstand, nuværende og tidligere forsikringsdækninger, præmier, tilbud, oplysninger om vores tidligere kontakt med dig, din adresse, bolig, virksomhed, alder, skadehistorik, dit kundeforhold, offentligt tilgængelige data (fx ejendomsdata, telefonnummer og virksomhedsdata) samt statistiske oplysninger om det geografiske område, du er bosat i fx boligtype og oversvømmelsesrisiko.

Vi anvender profilering, når vi udarbejder og anvender tariffer til beregning af din(e) pris(er) og vilkår, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b (nødvendig til indgåelse og opfyldelse af kontrakt).

Vi anvender også dine oplysninger til statistik, analyser og modeller, herunder profilering, med henblik på at forbedre vores produkter, services, tilbud, rådgivning og tekniske løsninger og styre vores forsikringsforretning, herunder:

 • Statistik, analyser og modeller til brug for risikostyring og forsikringsformidling fx udarbejdelse af prissætning, forsikringstariffer og fornyelsespriser, produktanbefalinger, overvågning af lønsomhed, generelle pris- og vilkårsændringer, forsikringsmæssige hensættelser, solvens og reassurance. Vores grundlag for dette fremgår bl.a. af regler i den finansielle tilsynslovgivning, herunder lov om finansiel virksomhed, Solvens II-reglerne samt forordning om krav til produkttilsyn og styring for forsikringsselskaber og forsikringsdistributører, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra c (retlig forpligtelse), art. 9, stk. 2, litra g (væsentlige samfundsinteresser) og databeskyttelsesloven § 10.
 • Statistikker, analyser og modeller til styring af vores forsikringsforretning, herunder fokus på lønsomhed, vækst, effektivitet, salg og mersalg, service og skadebehandling, tilgang og afgang af kunder og policer, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitime interesser)
 • Andre statistikker, analyser og modeller for at optimere vores forretning, fx indsatser til udredning af svindel, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitime interesser).
Prisberegner på vores hjemmeside

Du har mulighed for at benytte en prisberegner på vores hjemmeside til beregning af en pris på en bilforsikring. Prisen beregnes i vores systemer uden menneskelig involvering i form af en regel eller algoritme i vores systemer, der beregner og meddeler dig resultatet (databeskyttelsesforordningens art. 22).

Formålet med prisberegneren er at give dig mulighed for, at du kan få beregnet en pris på en bilforsikring hurtigt og effektivt døgnet rundt, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b (nødvendig til indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt).

Vi beder om din fødselsdato, postnummer og registreringsnummer (og årgang, mærke, model og variant, hvis du ikke kender dit registreringsnummer), når du benytter prisberegneren på vores hjemmeside.

Ønsker du ikke, at vi træffer afgørelsen automatisk, kan du altid kontakte os for at få et tilbud på en forsikring af én af vores medarbejdere i stedet.

Vi kontrollerer og afprøver regelmæssigt vores systemer og datamodeller for at sikre, at afgørelsen træffes på et retfærdigt, objektivt og korrekt grundlag.

Opbevaring

Vi opbevarer personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen. Vi gemmer de indtastede oplysninger i 2 år, hvorefter de slettes.

Direkte markedsføring, når du har givet markedsføringssamtykke

Hvis du har givet samtykke efter markedsføringsloven til, at vi må kontakte dig med direkte markedsføring, behandler vi oplysninger om dig til dette formål, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (samtykke). Du kan altid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os.

Kategorier af personoplysninger vi indsamler og behandler
 • Kontaktoplysninger (fx navn, e-mail og telefonnummer)

Vi ønsker, at vores henvendelser er relevante for dig. Vi behandler derfor oplysninger om dig og din kundehistorik for at målrette markedsføringen over for dig, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitime interesser). Du har mulighed for at frabede dig denne behandling ved at kontakte os på [email protected], således at vi fremover alene sender ikke-målrettet markedsføring til dig, jf. afsnittet nedenfor om direkte markedsføring, når du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev.

Vi bruger oplysningerne til at foretage en segmentering med henblik på at udvælge modtagere af bestemt markedsføring, fx alle, der har en familieforsikring uden tilkøbt rejseforsikring, eller alle, der har en husforsikring uden udvidet vandskade, som bor i et geografisk område, hvor der inden for de seneste 3 år har været forhøjet vandstand. Vi ønsker, at den markedsføring, som du modtager på baggrund af dit markedsføringssamtykke, er relevant for dig, og at højne indholdet og relevansen af vores direkte markedsføring for at forbedre effekten. Vi mener også, at du har en interesse i, at den markedsføring, som du modtager på baggrund af dit markedsføringssamtykke, er relevant for dig.

Kategorier af personoplysninger vi indsamler og behandler
 • Adresse
 • Fødselsdato
 • Privat- eller erhvervskunder
 • Forsikringsoplysninger om dig eller den forsikrede genstand (fx hvilke forsikringer, dækninger og vilkår du har og/eller har haft)
 • Nuværende og/eller tidligere forsikring hos Gartnernes Forsikring
 • Din kundebetjener

Vi behandler ikke oplysninger om helbredsforhold.

Indsamling af personoplysninger

Kilder til oplysninger:

 • Forsikringstager
 • Det Centrale Personregister (for at opdatere adresse)
 • Virk.dk (for at opdatere adresse)
 • BBR (Bygnings- og Boligregistret) og OIS for information om din ejendom
 • DMR (Det Digitale Motorregister)
 • AutoIt (information om køretøjer)
 • DFIM (Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring)
 • Samarbejdspartnere og leverandører, som bistår os i administration og opfyldelse af din forsikringsaftale fx forsikringsformidlere
 • Arbejdsgivere og pensionsselskaber (for tilmelding på kollektive forsikringer)
Opbevaring

Vi opbevarer personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen. Det betyder, at vi opbevarer oplysningerne i den periode, hvor vi har et sagligt formål med opbevaringen, og du ikke har tilbagekaldt dit samtykke eller gjort indsigelse mod behandlingen. Vi opbevarer endvidere oplysninger om dit samtykke som dokumentation for, at vi lovligt kan kontakte dig med direkte markedsføring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c (retlig forpligtelse).

Vi opbevarer oplysninger om din(e) evt. tidligere forsikring(er) hos os med henblik på at målrette markedsføring over for dig i 2 år fra det tidspunkt, hvor forsikringsaftalen ophørte, medmindre du inden da har tilbagekaldt dit markedsføringssamtykke eller har gjort indsigelse imod behandlingen.

Hvis du tilbagekalder dit samtykke, vil vi ikke længere behandle oplysninger om dig med det formål at kontakte dig med direkte markedsføring. Vi vil dog fortsat opbevare dokumentation for, at vores direkte markedsføring over for dig var i overensstemmelse med markedsføringsloven og databeskyttelsesreglerne i 2 år fra det tidspunkt, hvor vi sidst kontaktede dig med direkte markedsføring.

Direkte markedsføring, når du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev eller deltaget i en konkurrence

Hvis du har givet samtykke efter markedsføringsloven til, at vi må kontakte dig med direkte markedsføring, behandler vi oplysninger om dig til dette formål, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (samtykke). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Kategorier af personoplysninger vi indsamler og behandler
 • Kontaktoplysninger (fx navn, adresse, e-mail og telefonnummer)
Opbevaring

Vi opbevarer personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen. Det betyder, at vi opbevarer oplysningerne i den periode, hvor vi har et sagligt formål med opbevaringen, og du ikke har tilbagekaldt dit samtykke eller gjort indsigelse mod behandlingen. Vi opbevarer endvidere oplysninger om dit samtykke som dokumentation for, at vi lovligt kan kontakte dig med direkte markedsføring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c (retlig forpligtelse).

Hvis du tilbagekalder dit samtykke, vil vi ikke længere behandle oplysninger om dig med det formål at kontakte dig med direkte markedsføring. Vi vil dog fortsat opbevare dokumentation for, at vores direkte markedsføring over for dig var i overensstemmelse med markedsføringsloven og databeskyttelsesreglerne i 2 år fra det tidspunkt, hvor vi sidst kontaktede dig med direkte markedsføring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra c (retlig forpligtelse).

Tracking pixels i vores nyhedsbrev

Vi benytter en ekstern service til udsendelse af nyhedsbreve. Servicen registrerer (vha. tracking pixels), hvor mange og hvem der åbner nyhedsbrevet, hvornår nyhedsbrevet åbnes (dato og tidspunkt), og hvilke links der klikkes på (dvs. hvilke sider brugeren besøger på vores hjemmeside), om det gøres fra en mobilenhed eller en browser, samt operativsystem, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitim interesse). Formålet med registreringen er, at vi ønsker at tilrettelægge fremtidige nyhedsbreve ud fra de informationer, der indsamles.

Deltagelse i konkurrencer

Når du deltager i en konkurrence hos Gartnernes Forsikring, behandler vi oplysninger om dig med det formål af gennemføre konkurrencen, herunder udtrække, kontakte og offentliggøre vindere(n) af konkurrencen, og udlevere den vundne præmie, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitim interesse).

Kategorier af personoplysninger vi indsamler og behandler
 • Kontaktoplysninger (fx navn, adresse, e-mail og telefonnummer)
 • Det svar, du evt. har afgivet i konkurrencen
Opbevaring

Vi opbevarer oplysninger om vindere(n) af konkurrencen i 1 år fra afsendelse af præmien. Oplysninger om de øvrige deltagere i konkurrencen slettes umiddelbart efter, at konkurrencen er gennemført.

Når vi benytter Facebook eller Instagram til en konkurrence, så giver disse medier mulighed for, at vi kan behandle disse oplysninger om dig, hvis du besøger, følger eller interagerer med os. Afhængigt af konkurrencen vil vi også behandle oplysninger om dit navn/profilnavn og evt. kommentarer, opslag eller billeder, som du har postet.

Vores formål med behandlingen er henholdsvis at interagere med brugere og analysere, udvikle og forbedre vores markedsføringsmæssige eksponering på Facebook og Instagram samt evt. at gennemføre konkurrencen, herunder udtrække, kontakte og offentliggøre vindere(n) af konkurrencen og udlevere den vundne præmie. Grundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitim interesse), da behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge vores legitime interesse i at markedsføre os på Facebook og Instagram og i at gennemføre konkurrencen.

Vi er fælles dataansvarlige med Meta Platforms Ireland Limited (”Meta” – ejer af Facebook og Instagram) for behandling af oplysninger om personer, som besøger, følger eller interagerer med Gartnernes Forsikring på Facebook og Instagram. Du kan læse mere om aftalen med Meta om fælles dataansvar her. Meta behandler også personoplysninger om dig til Metas egne formål, se Metas persondatapolitik her.

Vi har adgang til oplysningerne om dig, så længe du følger os på Facebook eller Instagram, eller så længe dit like, kommentar eller deling af vores indhold, ligger på vores side. Du kan selv slette disse oplysninger. Metas opbevaring af personoplysninger om dig er beskrevet i Metas egen privatlivspolitik.

Telefonisk markedsføring over for kunder, der ikke har givet markedsføringssamtykke

Vi behandler oplysninger om dig til at kontakte dig med markedsføring på telefonopkald i det omfang, vi lovligt kan ringe til dig uden forudgående samtykke, jf. forbrugeraftaleloven, som tillader opkald om forsikringsaftaler uden forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitim interesse).

Kategorier af personoplysninger vi indsamler og behandler
 • Kontaktoplysninger (navn og telefonnummer)
Opbevaring

Vi foretager denne behandling af personoplysninger, så længe vi anser det for relevant at benytte telefonopkald til at markedsføre os over for dig, og du ikke har gjort indsigelse mod behandlingen eller registreret dig på Robinsonlisten.

Cookies og besøg på vores hjemmeside

En cookie er en lille datafil, som bliver gemt på din computer, tablet eller mobiltelefon. En cookie er ikke et program, der kan indeholde skadelige programmer eller virus.

Vi bruger cookies på vores hjemmeside www.garfors.dk. Vi anvender cookies til at sikre den nødvendige funktion af hjemmesiden, indsamle statistik om brug af hjemmesiden, forbedre din brugeroplevelse og vise dig relevant indhold.

Cookies kan være nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., om du tidligere har besøgt siden, og hvor mange gange, så vi kan undgå at vise dig de samme reklamer igen og igen. Vi bruger også cookies til at målrette vores annoncer over for dig på andre hjemmesider samt sociale medier.

Helt overordnet anvender vi cookies som del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig.

I cookiebanneret på vores hjemmeside giver du samtykke til, hvilke cookies der må sættes på dit udstyr. Hvis du giver samtykke til, at der sættes cookies, giver du samtidig samtykke til den relaterede behandling af dine personoplysninger, som indhentes via cookies. Vores behandlingsgrundlag for indsamling af oplysninger om din adfærd på vores hjemmeside og videregivelse af dine personoplysninger til vores cookiesamarbejdspartnere er samtykke, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a (samtykke).

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Du kan dog ikke fravælge cookies, som er nødvendige (”nødvendige cookies”) for hjemmesidens funktionalitet. Disse kræver ikke samtykke. Der sættes også en cookie for at huske dit valg af cookies.

Kategorier af personoplysninger vi indsamler og behandler
 • Dit cookie-ID
 • Enhedstype/-ID, herunder oplysninger der sendes automatisk fra dit udstyr i form af sprogindstillinger, IP-adresse og demografiske data
 • Din adfærd, dvs. hvilke hjemmesider og undersider, du klikker på og hvornår.
Opbevaring

Det varierer, hvor længe en bestemt cookie bliver opbevaret på dine enheder og browsere. En cookies levetid beregnes ud fra dit seneste besøg på hjemmesiden. Når cookiens levetid udløber, bliver den automatisk slettet. Alle vores cookies' levetid fremgår af den detaljerede cookieinformation. Klik på det lille cookie-ikon nederst til venstre på siden for at få flere informationer.

Du kan tilbagekalde dit samtykke ved at klikke på det lille cookie-ikon nederst til venstre på denne side for at ændre dit oprindelige valg. Du kan også ændre indstillingerne for cookies i din browser.

Hvis du tilbagekalder dit samtykke, indsamler vi ikke længere information fra de cookies, som vi har sat på dit device, og vi sætter ikke nye cookies.

Cookies, som du tidligere har accepteret, kan sagtens slettes. Dette kan du gøre i din browser. Hvordan du sletter cookies afhænger af den browser, du bruger (Chrome, Firefox, Safari osv.) og på hvilken enhed (mobil, tablet, pc og mac). Det er typisk under Indstillinger - Sikkerhed og Privatliv, men kan variere fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til sletning af cookies i din browser i vores detaljerede cookieinformation. Klik på det lille cookie-ikon nederst til venstre på denne side for at læse mere.

Du kan altid afvise alle cookies, herunder tredjepartscookies ved at ændre indstillingerne i din browser på din computer, tablet eller telefon. Hvor, du finder indstillingerne, afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du afviser alle cookies, herunder tredjepartscookies, vil der være funktioner og services, du ikke kan anvende på hjemmesiden (fordi disse er afhængige af cookies). Du kan få flere informationer ved at klikke på det lille cookie-ikon nederst på denne side.

Har du spørgsmål?

Har du kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med vores information og/eller behandling af personlige oplysninger, er du velkommen til at kontakte os. Selve cookieinformationen bliver opdateret hver måned af "Cookie Information". Har du har spørgsmål til den, kan du kontakte Cookie Information via deres hjemmeside.

Sociale medier

Vi har oprettet firmaprofiler på Facebook, LinkedIn, Instagram og YouTube.

Når du besøger vores sider på disse sociale medier, så bliver der indsamlet og behandlet personoplysninger om dig. Det sker ved, at det sociale medie placerer cookies på din mobiltelefon, din PC eller din tablet. Det kan du læse mere om i afsnittet om cookies ovenfor med overskriften (Cookies og besøg på vores hjemmeside).

Her nedenfor kan du læse mere om de specifikke sociale medier og behandlingen af persondata.

Facebook og Instagram (“Meta” - Meta Platforms Ireland Limited)

Vi er fælles dataansvarlige med Meta for behandling af oplysninger om personer, som besøger, følger eller interagerer med Gartnernes Forsikring på Facebook eller Instagram. Meta behandler også personoplysninger om dig til Metas egne formål.

Både Facebook/Instagram og Gartnernes Forsikring er som sagt ansvarlige for denne dataindsamling. Facebook/Instagram er dataansvarlig, når dine personoplysninger bruges til markedsføring og reklamer på Facebook/Instagram. Gartnernes Forsikring er dataansvarlig, når vi modtager Facebooks/Instagrams brugerstatistikker, som vi anvender til at tilpasse vores markedsføring. De oplysninger, som vi får adgang til, er ikke direkte personhenførbare. Det kan være mere generelle oplysninger som fx besøgsstatistik, som vi får adgang til via Meta analyseværktøj.

Se Metas persondatapolitik her, hvor du også kan se hvordan Meta opbevarer og sletter dine personoplysninger.

Facebooks persondatapolitik
Instagrams persondatapolitik

Vi har alene adgang til oplysningerne om dig, så længe du følger os på Facebook eller Instagram, eller så længe dit like, kommentar eller deling af vores indhold, ligger på vores side. Du kan selv til enhver tid slette disse oplysninger.

LinkedIn

Vi er sammen med LinkedIn fælles dataansvarlig for indsamling af personoplysninger om dig, når du besøger vores LinkedIn profil. Det fælles dataansvar er fordelt således, at størstedelen af de indsamlede oplysninger behandles af LinkedIn blandt andet for at målrette indhold til dig. Vi har i Gartnernes Forsikring ikke rådighed eller adgang til disse oplysninger.

De oplysninger, som er tilgængelige for os, er ikke direkte henførbare, det kan fx være oplysninger om besøgsstatistik, som vi kan anvende til at forbedre vores LinkedIn profil ud fra brugernes interesser, demografi og geografi via LinkedIn Page Analytics.

Se LinkedIn´s persondatapolitik her, hvor du også kan se hvordan LinkedIn opbevarer og sletter dine personoplysninger.

Se LinkedIns persondatapolitik

Vi har alene adgang til oplysningerne om dig, så længe du følger os på LinkedIn, eller så længe dit like, kommentar eller deling af vores indhold, ligger på vores side. Du kan selv til enhver tid slette disse oplysninger.

YouTube (Google)

Vi er fælles dataansvarlige med YouTube for behandling af oplysninger om personer, som besøger, følger eller interagerer med Gartnernes Forsikring på YouTube.

Både YouTube og Gartnernes Forsikring er som sagt ansvarlige for denne dataindsamling. YouTube er dataansvarlig, når dine personoplysninger bruges til markedsføring på YouTube.

Gartnernes Forsikring er dataansvarlig, når vi modtager YouTube brugerstatistikker, som vi anvender til at tilpasse vores markedsføring. De oplysninger, som vi får adgang til, er ikke direkte personhenførbare. Det kan være mere generelle oplysninger som fx besøgsstatistik, som vi får adgang til via YouTube analyseværktøj.

Se YouTube persondatapolitik her, hvor du også kan se, hvordan Youtube opbevarer og sletter dine personoplysninger.

Se YouTubes persondatapolitik

Vi har alene adgang til oplysningerne om dig, så længe du følger os på YouTube, eller så længe dit like, kommentar eller deling af vores indhold, ligger på vores side. Du kan selv til enhver tid slette disse oplysninger.

Kommunikation i andre sammenhænge

Når du kontakter os med spørgsmål om fx forsikringer, klager, eller hvis du er repræsentant eller kontaktperson for en af vores kunder, skadelidte, leverandører eller samarbejdspartnere, behandler vi dine personoplysninger for at kunne give dig den rette hjælp, rådgivning eller service, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b (nødvendig til opfyldelse af en kontrakt) og art. 6, stk. 1, litra f (legitime interesser).

Tilfredshedsundersøgelser

Vi gennemfører tilfredshedsundersøgelser i forbindelse med telefonisk kundekontakt, skadebehandling og brugeroplevelse generelt. Vi bruger oplysningerne til kvalitetssikring, kundetilfredshedsoptimering, træning af medarbejdere og forbedring af vores produkter og digitale løsninger. Vores behandlingsgrundlag er vores legitime interesse i at sikre tilfredse kunder og optimering af vores services og produkter, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitime interesse).

Kategorier af registrerede i vores systemer kan være:

 • Forsikringstager
 • Forsikrede fx ægtefælle/samlever og børn eller sikrede på kollektive forsikringer
 • Begunstigede
 • Skadelidte
 • Skadevolder
Kategorier af personoplysninger vi indsamler og behandler

Vi behandler og registrerer alene de oplysninger, som er nødvendige for at foretage kundetilfredshedsundersøgelsen.

Kategorier af personoplysninger kan være:

 • Kontaktoplysninger (fx navn, adresse, e-mail og telefonnummer)
 • Besvarelser af kundetilfredshedsmålinger.
Indsamling og videregivelse af personoplysninger

Vi videregiver kun personoplysninger, når det er nødvendigt for, at vi og vores samarbejdspartner, dvs. den leverandør, der leverer værktøjet til at udføre kundetilfredsmålingen og udarbejde statistikker til os, kan behandle dine svar på kundetilfredshedsundersøgelsen.

Opbevaring

Vi opbevarer besvarelser af kundetilfredshedsmålinger i 1 år, hvorefter de anonymiseres.

3. Beskyttelse af dine personoplysninger

Vi har indrettet vores sikkerhed, sådan at vi vurderer alle systemer og data samt tager højde for de trusler, der måtte opstå. Sikkerheden omfatter både organisatoriske tiltag i form af politikker og procedurer samt en række tekniske tiltag.

For at beskytte vores infrastruktur vil vi ikke gå i detaljer med, hvilke tiltag vi konkret har iværksat, men vi kan nævne, at tiltagene bl.a. omfatter politikker, procedurer, organisering, medarbejdersikkerhed, styring af leverandører, udvikling, aktiver, adgange og driftsafvikling, håndtering af trusler og sikkerhedshændelser samt efterlevelse af lovgivning.

Kommunikation via e-mail

E-mails fra Gartnernes Forsikring er krypteret med TLS (Transport Layer Security), dvs. e-mailen er beskyttet under transporten.

Vær opmærksom på, at vi ikke kan garantere for fortroligheden og anvendelsen af kryptering, når du har modtaget e-mailen i din mailserver, eller når du sender e-mails til os, da det vil afhænge af din udbyder. Vi kan modtage e-mails med TLS, hvis din udbyder understøtter dette.

Behandling af oplysninger digitalt

Når du udfylder en kontaktformular, anvender prisberegneren eller anmelder en skade online, registrerer vi de oplysninger, som du giver os. Vi gemmer oplysningerne, så længe de er nødvendige i overensstemmelse med vores almindelige retningslinjer for opbevaring.

På Min Side og Min Virksomhed kan du finde oplysninger om nuværende forsikringer og skader.

Når du benytter vores app, kan du læse nærmere om vores behandling i betingelserne for den respektive applikation, som du bruger.

Hvis du skriver til os via Facebook, kan vi ikke kryptere, beskytte, rette eller slette dine oplysninger. Vi anbefaler derfor, at du i stedet ringer eller skriver til os.

Brud på persondatasikkerheden

Vi er ansvarlige for at anmelde databrud til Datatilsynet, som sker hos os og vores databehandlere. Vores databehandlere arbejder under vores instruks og er underlagt vores krav vedr. organisatoriske, tekniske og sikkerhedsmæssige foranstaltninger.

Hvis vi oplever et brud på persondatasikkerheden, er vi efter databeskyttelsesreglerne som udgangspunkt forpligtet til at anmelde bruddet til Datatilsynet uden unødig forsinkelse og om muligt senest 72 timer efter, at vi er blevet bekendt med dette.

Hvis bruddet på persondatasikkerheden sandsynligvis indebærer en høj risiko for dine rettigheder og frihedsrettigheder, er vi forpligtede til at informere dig om bruddet. Det vil vi gøre via telefon, e-mail, sms, på vores hjemmeside eller via pressen, afhængigt af de kontaktoplysninger, som vi har på de berørte i situationen og alvoren af databruddet.

Skulle du opleve fejlagtigt at modtage et brev eller en e-mail stilet til en af vores kunder, kan du anmelde det pr. e-mail til [email protected].

Videregivelse af persondata til andre

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre, medmindre du har givet samtykke hertil, eller vi har et andet lovligt grundlag for videregivelsen i lov om finansiel virksomhed og persondatalovgivningen.

Vi videregiver personoplysninger, når det er nødvendigt for fx at opfylde og administrere din forsikringsaftale, behandle din skade, gennemføre et krav mod andre, som følge af din skade.

Vores samarbejdspartnere kan agere som vores forlængede arm og arbejde under vores instruks, og hvor dine persondata alene bruges til at varetage vores formål (databehandlere), eller de kan agere som selvstændige dataansvarlige lige som os. Der kan også være et fælles dataansvar, hvilket betyder, at vi og vores samarbejdspartnere i fællesskab fastlægger formål og hjælpemidler til behandlingen af dine personoplysninger.

Når vi indgår en aftale med en databehandler om at behandle dine personoplysninger på vores vegne, lægger vi vægt på, at databehandleren er i stand til at behandle dine personoplysninger på en sikker måde og i overensstemmelse med lovgivningen. Vi udfører derfor en risikovurdering af vores databehandler, inden vi indgår en aftale og overlader dine personoplysninger til dem.

Hvis du har spørgsmål til de registreredes rettigheder (fx din ret til indsigt, berigtigelse, sletning mv.) i tilfælde, hvor vi er fælles dataansvarlige, kan du altid rette henvendelse til os for vejledning.

Når vores samarbejdspartnere er selvstændige dataansvarlige, vil de skulle håndtere dine eventuelle ønsker om at udnytte dine persondatarettigheder (ret til indsigt, berigtigelse, sletning mv).

Overførsel af oplysninger til tredjelande

Vi behandler som udgangspunkt personoplysninger inden for EU/EØS. Vi anvender i meget få tilfælde samarbejdspartnere, som overfører persondata til lande uden for EU/EØS, eller anvender databehandlere og underdatabehandlere uden for EU/EØS i forbindelse med it-teknisk udvikling, hosting samt support og drift. Derudover kan der forekomme konkrete enkelttilfælde, hvor vi overfører oplysninger til lande udenfor EU/EØS, fx når vi behandler din skade fx i forbindelse med et færdselsuheld i udlandet.

Når vi bruger databehandlere udenfor EU/EØS, anvender vi Kommissionens standardkontrakter eller et andet lovligt overførselsgrundlag, jf. databeskyttelsesforordningen art. 45-49, ligesom vi er forpligtet til at sikre, at der er de fornødne organisatoriske og tekniske foranstaltninger til stede til at sikre beskyttelsen af de persondata, der overlades til vores databehandlere i tredjelande.

I særlige situationer, og kun når det er nødvendigt, kan oplysninger om dig overføres til usikre tredjelande uden eksistensen af kontrakter eller certificeringer, der sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau – også uden dit samtykke. Hvis du fx bliver syg eller såret, mens du rejser i et usikkert tredjeland, vil vi eller vores samarbejdspartner kunne overføre oplysninger om dig og din forsikring til hospitaler, læger og andre sundhedsfaglige personer på stedet for, at du kan få den medicinske behandling, du har brug for. Overførsel er i disse situationer typisk nødvendig for at opfylde aftalen med dig og nødvendig for at beskytte dine interesser i tilfælde, hvor du ikke er fysisk eller juridisk i stand til at give et samtykke til overførslen.

4. Dine persondatarettigheder

Tilbagetrækning af samtykke

Når du giver os dit samtykke, kan det ske mundtligt og/eller skriftligt.

Når behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage. Det betyder, at vi fremadrettet stopper med at bruge dit samtykke som behandlingsgrundlag. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, som vi har foretaget, før du trak dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning gælder endvidere kun de oplysninger, vi har behandlet på grundlag af samtykket, men ikke oplysninger, som vi behandler på et andet juridisk grundlag fx databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b (nødvendig til opfyldelse af en kontrakt).

Du kan trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os.

Andre persondatarettigheder

Når vi behandler dine personoplysninger, har du en række rettigheder.

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.

Du har ret til berigtigelse, dvs. få urigtige personoplysninger om dig selv rettet eller dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige eller ajourførte.

Du har ret til sletning, hvilket betyder, at du i visse tilfælde har ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden tidspunktet for vores generelle sletning finder sted.

Du har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Det betyder, at du i visse tilfælde har ret til, at vi fremover kun behandler oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk person eller af hensyn til vigtige samfundsinteresser.

Du har i visse tilfælde ret til indsigelse. Det betyder, at du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan af grunde, der vedrører din særlige situation, gøre indsigelse mod, at vi behandler dine oplysninger på baggrund af databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f (legitime interesser). Det vil være tilfældet, hvis:

 • Vi behandler dine oplysninger på en forsikring eller i en skadesag uden, at du har indgået en forsikringsaftale med os, eller uden at det er nødvendigt til opgørelse af en skade, fx hvis du er registreret som pårørende til en forsikringstager.
 • Vi bruger dine oplysninger til statistikker, analyser og modeller for at forbedre vores forretningsmodel uden, at vi har en retlig forpligtelse til dette eller uden, at det sker til varetagelse af væsentlige samfundsinteresser.
 • Vi bruger dine oplysninger til at vurdere risikoen for svindel.
 • Vi bruger dine oplysninger til at målrette vores markedsføring eller kommunikation.
 • Vi logger dine oplysninger til brug for sikkerheden i vores systemer.

Du har altid ret til at gøre indsigelse mod behandling, herunder profilering af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring.

Hvis du gør indsigelse mod behandling af personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, vil vi ikke længere behandle personoplysninger om dig i henhold til din indsigelse. Har du givet os samtykke til at kontakte dig med direkte markedsføring, og/eller samtykke til at behandle oplysninger om dig med henblik på direkte markedsføring, så vil vi anse en generel indsigelse mod, at vi behandler oplysninger om dig med henblik på direkte markedsføring, som en tilbagekaldelse af dit samtykke.

Du har krav på menneskelig indblanding ved automatiske afgørelser. Det er fx tilfældet, hvis du har fået beregnet en pris på vores hjemmeside. Du har ret til at tale med os, hvis du ønsker en forklaring på afgørelsen eller vil bestride den.

Du har ret til dataportabilitet, hvilket betyder, at du i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format må modtage de personoplysninger, som du selv har givet os, og få dem overført til et andet forsikringsselskab.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Vi opbevarer dokumentation for, at vi har imødekommet eller afvist din anmodning om brug af en af dine persondatarettigheder i 5 år.

5. Kontakt eller klage

Gartnernes Forsikring GS
Struergade 24
2630 Taastrup
Tlf.nr. 43711777
[email protected]

Hvis du har yderligere spørgsmål til, hvordan vi behandler dine personoplysninger, eller du ønsker at udnytte dine persondatarettigheder, kan du altid kontakte os på 43 71 17 77 eller [email protected].

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du sende en e-mail til [email protected].

Det er Datatilsynet, som fører tilsyn med, at reglerne i persondatalovgivningen overholdes i Danmark. Du kan klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Vi håber, at du henvender dig til os først, så vi kan hjælpe dig, vurdere din klage, opklare og rette op på eventuelle misforståelser.

6. Ændring af persondatapolitikken

Vi kan til enhver tid og uden varsel ændre denne persondatapolitik med virkning for fremtiden. Den til enhver tid gældende version vil være tilgængelig på www.garfors.dk.

Ved større ændringer sker der en orientering til vores kunder i forbindelse med login på Mine Sider eller via direkte e-mail. Vores nye persondatapolitik vil herefter være gældende.

Persondatapolitikken er senest opdateret den 1. februar 2024.

Sitemap